Tigoi schoolchildren learning to use new parachute, Tigoi Primary School, Kenya